Náš tím

Ambulancia klinickej psychológie

Mgr. Michaela Repková

Michaela Repková

PROFIL

Získala som poznatky pre porozumenie a skúmanie hlavných oblastí praxe a výskumu v kontexte poradenskej, klinickej, školskej, vývinovej psychológie. Posudzujem a realizujem psychodiagnostické vyšetrenia, vediem základné terapeutické intervencie s prihliadnutím na jedinečný stav človeka, poskytujem psychologické poradenstvo a konzultácie. Pod supervíziou PhDr. Miroslavy Smolovej, MBA sa tiež venujem aj detskej klientele.

Na pôde Prešovskej univerzity v Prešove si aj naďalej dopĺňam informácie a cenné skúsenosti. Okrem samotného vysokoškolského štúdia sa aktívne zúčastňujem rôznych diskusií, odborných seminárov či prednášok na tému duševného zdravia a problematiky spojenej s psychologickou vedou.

V rámci profesnej činnosti, sa okrem odbornej psychologickej práce, zameriavam tiež na destigmatizáciu duševných ochorení a predsudkov, ktoré sa s nimi spájajú. Taktiež sa venujem osvete psychológie ako takej. Snažím sa byť zorientovaná v najnovších zisteniach a trendoch, ktoré nám ponúka vedecké skúmanie v psychológii ako i v samotnom živote a v prežívaní vôbec. V rámci psychologického vedeckého skúmania je v pláne ašpirácia na III. stupeň vysokoškolského štúdia, PhD. 

Psychológia nie je len o ochoreniach a poruchách a ťažkostiach. Zaujíma sa aj o to, ako byť duševne zdraví a fit, ako ochoreniam predchádzať a cítiť sa spokojný sám so sebou a svojim životom. Preto vidím obrovský zmysel v práci psychológov a psychoterapeutov.

VZDELANIE

Psychologická prax

PRAX

ZÁVEREČNÉ PRÁCE

REPKOVÁ, M. Úzkosť v cestnej premávke u vodičov po dopravnej nehode s odstupom času [bakalárska práca]. Prešovská univerzita v Prešove (Prešov, Slovensko). Prešov: FF PU, 2020. 50 s. 

ĎALŠIE VZDELÁVANIE, WORKSHOPY A DISKUSIE