CENNÍK ZDRAVOTNÝCH PSYCHOLOGICKÝCH VÝKONOV A SLUŽIEB

Ambulancia klinickej psychológie

Platnosť od 01.01.2022

Ambulancia klinickej psychológie má uzatvorený zmluvný vzťah so všetkými troma zdravotnými poisťovňami. Výkony pacientom zmluvných zdravotných poisťovní hradí príslušná zdravotná poisťovňa.

Slovenské poisťovne

Zdravotné výkony si klient uhrádza v prípade, ak:

  • nie je poistencom zmluvnej poisťovne,
  • bol psychologický výkon poskytnutý nad rámec, ktorý akceptuje zmluvná zdravotná poisťovňa,
  • dané ťažkosti nie sú diagnózou zaraditeľné, bez klinickej indikácie.
  • výkon spadá do zoznamu chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia podľa 777/2004 Z.z. (Z02 – Vyšetrenie na administratívne účely: vodičský preukaz, pre poisťovňu, pred športovou súťažou, pred nástupom do zamestnania, prijatím do výchovno – vzdelávacieho ústavu, Iné vyšetrenia na administratívne účely); Z02.7 – Vydávanie lekárskych potvrdení; Z50.4 – Psychoterapia nezaradená inde; Z54.3 – Rekonvalescencia po psychoterapii). 

Ceny zdravotných výkonov sú stanovené podľa odporúčaného cenníka Slovenskej komory psychológov.

KLINICKÁ PSYCHOLÓGIA:
PSYCHODIAGNOSTICKÉ VYŠETRENIE DETÍ A DOSPELÝCH
Komplexné psychodiagnostické vyšetrenie na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby (s vyhotovením odborného nálezu) 50 €
Parciálne psychodiagnostické vyšetrenie (s vyhotovením odborného nálezu)Úroveň špecifického výkonu30 €
Úroveň intelektu30 €
Osobnosť30 €
Neuropsychodiagnostické vyšetrenie (s vyhotovením odborného nálezu) 60 €
Vyšetrenie pre účely sociálnej poisťovne50 €
Vyšetrenie pred operačným zákrokom (bariatrický chirurgický zákrok, plastická chirurgia alebo iný špecialista) 40 €
Vyšetrenie zrelosti pred vstupom do MŠ, ZŠ, KL (s edukáciou a vedením rodiča)25 €
Vyšetrenie psychickej spôsobilosti na výkon určitých povolaní   50 €
Správa z klinicko-psychologického vyšetrenia20 €
POSÚDENIE PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI
Posúdenie psychickej spôsobilosti na držanie a nosenie zbrane a streliva60 €
Posúdenie psychickej spôsobilosti na prácu v bezpečnostnej službe (SBS bez zbrane)50 €
Posúdenie psychickej spôsobilosti pre narabanie s omamnými látkami60 €
Posúdenie pre pedagógov pri nástupe do zamestnania 40 €
Posúdenie pre zamestnancov a profesionálnych náhradných rodičov Centier pre deti a rodiny DeD50 €
Retestovanie psychickej spôsobilosti (kontrolná psychodiagnostika v dobe platnosti vyšetrenia)30 €
TERAPEUTICKÁ A KONZULTAČNÁ ČINNOSŤ PRE DOSPELÝCH 
Individuálna racionálna a náhľadová terapia (50 min.)30 €
Individuálna racionálna a náhľadová terapia (90 min.) 45 €
Autogénny tréning s edukáciou Schultzeho autogénny tréning (45 min.)10 €
Jacobsonova progresívna svalová relaxácia (45 min.)10 €
Psychohygiena (do 45 min.)20 €

Konzultácia a poradenstvo (50 min.) (práca so stresom, pracovné psychické vypätie, pracovná mentálna záťaž, ťažkosti

v zvládaní životných nárokov, podporné vedenie, a. i.) 

30 €
Krízová intervencia (50 min.)30 €
Psychoedukácia o duševnom zdraví (do 30 min.)15 €
Predoperačná a pooperačná psychologická intervencia a edukácia (do 50 min.)25 €
TERAPEUTICKÁ A KONZULTAČNÁ ČINNOSŤ PRE RODIČOV, DETI A ADOLESCENTOV
Terapia hrou (50 min.) 30 €
Individuálna racionálna a náhľadová terapia pre adolescentov (50 min.) 25 €
Konzultácia a poradenstvo pre rodičov (50 min.) 25 €
ONLINE TERAPIA A PORADENSTVO  – SKYPE
ONLINE terapia pre dospelých (50 min.) 50 €
ONLINE terapia pre študentov (50 min.) 25 €
ONLINE konzultácia a poradenstvo pre dospelých (50 min.) 30 €
ONLINE konzultácia a poradenstvo pre rodičov (50 min.) 30 €
KLINICKÁ PSYCHOREHABILITÁCIA
HRV Biofeedback (30 min.)  10 €
Tréning pamäti a pozornosti pre deti a dospelých „Mozgový jogging“ (45 min.) 15 €
DOPRAVNÁ PSYCHOLÓGIA:
DOPRAVNO – PSYCHOLOGICKÉ VYŠETRENIE VODIČOV 
Vyšetrenie psychickej spôsobilosti žiadateľa a držiteľa vodičského preukazu  50 €
Vyšetrenie psychickej spôsobilosti po 3. závažných priestupkoch
Vyšetrenie po zadržaní vodičského preukazu pod vplyvom návykových látok
100 €
Vyšetrenie psychickej spôsobilosti žiadateľa a držiteľa inštruktorského preukazu 50 €
Odborné poradenstvo vodičov  230 €
Rehabilitačný program pre vodičov
(vodiči, ktorí do 2 rokov od nadobudnutia vodičského oprávnenia skupiny B dvakrát závažne porušia pravidlá cestnej premávky)
230 €
INÉ
Vyhotovenie duplikátu a opätovného dokladu psychologického posudku  10 €
Lektorská, prednášková činnosť (normo – hodina) 30 €

Ak nechcete byť na svoj problém sami