CENNÍK ZDRAVOTNÝCH PSYCHOLOGICKÝCH VÝKONOV A SLUŽIEB

Ambulancia klinickej psychológie

Platnosť od 01.01.2023

Ambulancia klinickej psychológie má uzatvorený zmluvný vzťah so všetkými troma zdravotnými poisťovňami. Výkony pacientom zmluvných zdravotných poisťovní hradí príslušná zdravotná poisťovňa.

Slovenské poisťovne

Zdravotné výkony si klient uhrádza v prípade, ak:

  • nie je poistencom zmluvnej poisťovne,
  • bol psychologický výkon poskytnutý nad rámec, ktorý akceptuje zmluvná zdravotná poisťovňa,
  • dané ťažkosti nie sú diagnózou zaraditeľné, bez klinickej indikácie.
  • výkon spadá do zoznamu chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia podľa 777/2004 Z.z. (Z02 – Vyšetrenie na administratívne účely: vodičský preukaz, pre poisťovňu, pred športovou súťažou, pred nástupom do zamestnania, prijatím do výchovno – vzdelávacieho ústavu, Iné vyšetrenia na administratívne účely); Z02.7 – Vydávanie lekárskych potvrdení; Z50.4 – Psychoterapia nezaradená inde; Z54.3 – Rekonvalescencia po psychoterapii). 

Ceny zdravotných výkonov sú stanovené podľa odporúčaného cenníka Slovenskej komory psychológov.

KLINICKÁ PSYCHOLÓGIA:
PSYCHODIAGNOSTICKÉ VYŠETRENIE DETÍ A DOSPELÝCH
Komplexné psychodiagnostické vyšetrenie na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby  50 €
Parciálne psychodiagnostické vyšetrenie Úroveň špecifického výkonu30 €
Úroveň intelektu30 €
Osobnosť40 €
Neuropsychodiagnostické vyšetrenie70 €
Vyšetrenie pre účely sociálnej poisťovne50 €
Vyšetrenie pred operačným zákrokom (bariatrický chirurgický zákrok, plastická chirurgia alebo iný špecialista) 40 €
Vyšetrenie zrelosti pred vstupom do MŠ, ZŠ, KL (s edukáciou a vedením rodiča)35 €
Vyšetrenie psychickej spôsobilosti na výkon určitých povolaní   50 €
Správa z klinicko-psychologického vyšetrenia25 €
POSÚDENIE PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI
Posúdenie psychickej spôsobilosti na držanie a nosenie zbrane a streliva 70 €
Posúdenie psychickej spôsobilosti na prácu v bezpečnostnej službe (SBS bez zbrane) 50 €
Posúdenie psychickej spôsobilosti pre narabanie s omamnými látkami 60 €
Posúdenie pre pedagógov pri nástupe do zamestnania  50 €
Posúdenie pre zamestnancov a profesionálnych náhradných rodičov Centier pre deti a rodiny DeD 60 €
TERAPEUTICKÁ A KONZULTAČNÁ ČINNOSŤ PRE DOSPELÝCH 
Individuálna racionálna a náhľadová terapia (50 min.)35 €
Individuálna racionálna a náhľadová terapia (90 min.) 50 €
Autogénny tréning s edukáciou Schultzeho autogénny tréning (45 min.)30 €
Jacobsonova progresívna svalová relaxácia (45 min.)30 €

Konzultácia a poradenstvo (50 min.) (práca so stresom, pracovné psychické vypätie, pracovná mentálna záťaž, ťažkosti 

v zvládaní životných nárokov, podporné vedenie, a. i.)

35 €
Krízová intervencia ( do 50 min.)35 €
Predoperačná a pooperačná psychologická intervencia a edukácia (do 50 min.)30 €
TERAPEUTICKÁ A KONZULTAČNÁ ČINNOSŤ PRE RODIČOV, DETI A ADOLESCENTOV
Terapia hrou (50 min.)30 €
Individuálna racionálna a náhľadová terapia pre adolescentov (50 min.)30 €
Konzultácia a poradenstvo pre rodičov (50 min.)30 €
ONLINE TERAPIA A PORADENSTVO  – SKYPE
ONLINE terapia pre dospelých (50 min.)50 €
ONLINE terapia pre študentov (50 min.)35 €
ONLINE konzultácia a poradenstvo pre dospelých (50 min.)35 €
ONLINE konzultácia a poradenstvo pre rodičov (50 min.)35 €
DOPRAVNÁ PSYCHOLÓGIA:
DOPRAVNO – PSYCHOLOGICKÉ VYŠETRENIE VODIČOV 
Vyšetrenie psychickej spôsobilosti žiadateľa a držiteľa vodičského preukazu  60 €
Vyšetrenie psychickej spôsobilosti po 3. závažných priestupkoch
Vyšetrenie po zadržaní vodičského preukazu pod vplyvom návykových látok
100 €
Vyšetrenie psychickej spôsobilosti žiadateľa a držiteľa inštruktorského preukazu 70 €
Vyšetrenie psychickej spôsobilosti žiadateľa a držiteľa s právom prednostnej jazdy alebo prepravy nebezpečných látok 80 €
Odborné poradenstvo vodičov  250 €
Rehabilitačný program pre vodičov
(vodiči, ktorí do 2 rokov od nadobudnutia vodičského oprávnenia skupiny B dvakrát závažne porušia pravidlá cestnej premávky)
250 €
INÉ
Vyhotovenie duplikátu a opätovného dokladu psychologického posudku  10 €
Potvrdenie o návšteve 10 €

Ak nechcete byť na svoj problém sami