CENNÍK ZDRAVOTNÝCH PSYCHOLOGICKÝCH VÝKONOV A SLUŽIEB

Ambulancia klinickej psychológie

Platnosť od 01.11.2023

Ambulancia klinickej psychológie má uzatvorený zmluvný vzťah so všetkými troma zdravotnými poisťovňami. Výkony pacientom zmluvných zdravotných poisťovní hradí príslušná zdravotná poisťovňa.

Slovenské poisťovne

Zdravotné výkony si klient uhrádza v prípade, ak:

  • nie je poistencom zmluvnej poisťovne,
  • bol psychologický výkon poskytnutý nad rámec, ktorý akceptuje zmluvná zdravotná poisťovňa,
  • dané ťažkosti nie sú diagnózou zaraditeľné, bez klinickej indikácie.
  • výkon spadá do zoznamu chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia podľa 777/2004 Z.z. (Z02 – Vyšetrenie na administratívne účely: vodičský preukaz, pre poisťovňu, pred športovou súťažou, pred nástupom do zamestnania, prijatím do výchovno – vzdelávacieho ústavu, Iné vyšetrenia na administratívne účely); Z02.7 – Vydávanie lekárskych potvrdení; Z50.4 – Psychoterapia nezaradená inde; Z54.3 – Rekonvalescencia po psychoterapii). 

Ceny zdravotných výkonov sú stanovené podľa odporúčaného cenníka Slovenskej komory psychológov.

KLINICKÁ PSYCHOLÓGIA:
PSYCHODIAGNOSTICKÉ VYŠETRENIE DETÍ A DOSPELÝCH
Komplexné psychodiagnostické vyšetrenie na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby   65 €
Neuropsychodiagnostické vyšetrenie 100 €
Vyšetrenie pre účely sociálnej poisťovne 50 €
Vyšetrenie pred operačným zákrokom (bariatrický chirurgický zákrok, plastická chirurgia alebo iný špecialista)  50 €
Vyšetrenie zrelosti pred vstupom do MŠ, ZŠ, KL (s edukáciou a vedením rodiča) 40 €
Vyšetrenie psychickej spôsobilosti na výkon určitých povolaní    60 €
Skríning kognitívnych funkcií (vyšetrenie + správa z vyšetrenia + 1x odborná konzultácia) 135 €
Úroveň stresovej záťaže (vyšetrenie + správa z vyšetrenia + 1x odborná konzultácia) 135 €
Preventívna psychologická prehliadka (vyšetrenie + správa z vyšetrenia + 1x odborná konzultácia + 2x psychologická starostlivosť) 230 €
Štruktúra emócií a regulácie správania ( vyšetrenie + správa z vyšetrenia + 1x odborná konzultácia) 135 €
Skríning funkcií pozornosti, vyšetrenie symptomatológie ADHD ( vyšetrenie + správa z vyšetrenia + 1x odborná konzultácia zahŕňajúca stratégie a metódy) 135 €
Diagnostika vzťahovej väzby ( vyšetrenie + správa z vyšetrenia + 1x odborná konzultácia) 100 €
Profil čŕt a štruktúra osobnosti ( vyšetrenie + správa z vyšetrenia + 1x odborná konzultácia 150 €
Správa z klinicko-psychologického vyšetrenia 30 €
 
POSÚDENIE PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI
Posúdenie psychickej spôsobilosti na držanie a nosenie zbrane a streliva80 €
Posúdenie psychickej spôsobilosti na prácu v bezpečnostnej službe (SBS bez zbrane)60 €
Posúdenie psychickej spôsobilosti pre narabanie s omamnými látkami60 €
Posúdenie pre pedagógov pri nástupe do zamestnania 50 €
Posúdenie pre zamestnancov a profesionálnych náhradných rodičov Centier pre deti a rodiny DeD60 €
TERAPEUTICKÁ A KONZULTAČNÁ ČINNOSŤ PRE DOSPELÝCH 
Individuálna racionálna a náhľadová terapia (50 min.) 35 €
Individuálna racionálna a náhľadová terapia (90 min.)  50 €
Autogénny tréning s edukáciou  Schultzeho autogénny tréning (45 min.) 30 €
Jacobsonova progresívna svalová relaxácia (45 min.) 30 €
Krízová intervencia ( do 50 min.) 35 €
Predoperačná a pooperačná psychologická intervencia a edukácia (do 40 min.) 30 €
TERAPEUTICKÁ A KONZULTAČNÁ ČINNOSŤ PRE RODIČOV, DETI A ADOLESCENTOV
Terapia hrou (50 min.)35 €
Individuálna racionálna a náhľadová terapia pre adolescentov (50 min.)35 €
Konzultácia a poradenstvo pre rodičov (50 min.)35 €
DOPRAVNÁ PSYCHOLÓGIA:
DOPRAVNO – PSYCHOLOGICKÉ VYŠETRENIE VODIČOV 
Vyšetrenie psychickej spôsobilosti žiadateľa a držiteľa vodičského preukazu  60 €
Vyšetrenie psychickej spôsobilosti po 3. závažných priestupkoch
Vyšetrenie po zadržaní vodičského preukazu pod vplyvom návykových látok
100 €
Vyšetrenie psychickej spôsobilosti žiadateľa a držiteľa inštruktorského preukazu 70 €
Vyšetrenie psychickej spôsobilosti žiadateľa a držiteľa s právom prednostnej jazdy alebo prepravy nebezpečných látok 80 €
Odborné poradenstvo vodičov  250 €
Rehabilitačný program pre vodičov
(vodiči, ktorí do 2 rokov od nadobudnutia vodičského oprávnenia skupiny B dvakrát závažne porušia pravidlá cestnej premávky)
250 €
INÉ
Vystavenie výpisu zo zdravotnej dokumentácie na základe žiadosti pacienta na účely súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (bez ohľadu na počet strán). 30 €
Vystavenie výpisu zo zdravotnej dokumentácie na základe žiadosti pacienta (ak to nie je na účely súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti) a osôb oprávnených žiadať výpis zo zdravotnej dokumentácie pacienta podľa zákona č. 578/2004 Z.z. 30 €
Vyhotovenie fotokópie zo zdravotnej dokumentácie pacienta na základe žiadosti pacienta. V prípade, že si scan vyhotoví pacient použitím svojho zariadenia sám, poplatok uvedený v cenníku poskytovateľa sa neúčtuje. 10 €

Ak nechcete byť na svoj problém sami