Psychologická rehabilitácia (HRV Biofeedback)

Biofeedback je unikátnou psychofyziologickou terapeutickou metódou, ktorá pracuje na princípe podmieňovania, teda učenia organizmu tým, že mu poskytuje biologickú spätnú väzbu pri želanom dosahovaní úspečného cieľa. Špecifickým podtypom tejto metódy je HRV Biofeedback (Heart Rating Variability Biofeedback), ktorý slúži k ovplyvňovaniu reakcií vegetatívneho nervového systému (sympatického a parasympatického), ktoré sa zachytávajú pomocou variability srdcového tepu.

Sympatikus je zodpovedný za zvýšenie výkonu organizmu, nastavuje telo do pozície pohotovosti a pripravuje ho na útok, útek alebo výnimočnú fyzickú či psychickú námahu, stresovú či inak záťažovú situáciu. Prejavuje sa napr., zvýšenou činnosťou srdca, krvným tlakom, prekrvením a napätím kostrových svalov, metabolizmom, tlmením peristaltiky čriev, rozšírením zreničiek, zmenami v kognitívnej a emočnej oblasti (zvýšená motivácia, bdelosť, pozornosť), a i.

Parasympatikus je naopak zodpovedný za prípravu organizmu na získavanie energie a trávenie, uplatňuje sa v pokojových podmienkach, pri presmerovávaní organizmu z náročných záťažových stavov do primeraných pokojnejších. Prejavuje sa napr., spomalením srdcovej činosti, znížením krvného tlaku, zúžením zreničiek, zrýchlením peristaltiky čiev, sekréciou žliaz, a i. 

Problematickou sa stáva situácia, ak dochádza k dysregulácii týchto systémov. Vegetatívny nervový systém úzko spolupracuje s naším prežívaním a psychickým stavom. Negatívne sa tak odráža najmä pri chronickom, dlhotrvajúcom strese, neúmernej psychickej záťaži, negatívnom emočnom prežívaní, pri intenzívnej úzkosti, depresívnych stavoch.

Čo je cieľom?

Cieľom HRV Biofeedack rehabilitácie je optimalizovať psychické reakcie a prežívanie ovplyvňovaním vegetatívneho nervového systému pomocou variability srdcového tepu.

Ako to vyzerá v praxi?

Pomocou senzora, umiestneného na ukazovák alebo ušný lalok, sa zosnímava fyziologická aktivita s parametrami srdcovej koherencie v reálom čase. Následne, podľa výsledkov úvodného diagnostického protokolu, sa stanovuje plán rehabilitácie s postupnými cvičeniami, ktoré sa realizujú formou počítačovej hry, ktorá učí a odmeňuje klienta pri jeho pokroku a dosahovaní nastaveného cieľa. Klient rovnako vidí svoj dosiahnutý úspech, a zároveň má možnosť porovnania výsledkov, ktoré dosiahol, a aký pokrok urobil v rámci jednotlivých sedení.

Čo je súčasťou HRV Biofeedback služby?

Riešenie problémov

Pri akých ťažkostiach je vhodný?

Koľko stojí HRV Biofeedback?

Ak ide o klientov, ktorí majú zdravotnú indikáciu v dôsledku duševných ochorení, sedenia sú preplácané zdravotnými poisťovňami VšZP, Dôvera, Union. Ak klient nemá zdravotnú indikáciu, riadi sa cenníkom zariadenia.