Informácia o právach pacienta

Ambulancia klinickej psychológie

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti má každý pacient právo na:

Právo na výber poskytovateľa zdravotnej starostlivosti sa nevzťahuje na:

Ak sa domnievate, že vám nebola poskytnutá zdravotná starostlivosť správne alebo sa domnievate, že iné rozhodnutie ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je nesprávne, máte právo požiadať poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nápravu; žiadosť sa podáva písomne

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný Vás písomne informovať o spôsobe vybavenia žiadosti najneskôr do 30 dní od podania žiadosti, ak z obsahu žiadosti nevyplýva nutnosť konať bezodkladne alebo v kratšej lehote.