Dopravná psychológia

Psychologické vyšetrenie vodičov

Podľa novely zákona č. 8/2009 Z.z. a vyhlášky č. 9/2009 Z.z. je nutné posúdiť u vodiča psychickú spôsobilosť, ktorou sa rozumie schopnosť viesť motorové vozidlo bez zníženia, narušenia alebo obmedzenia minimálnej úrovne psychických schopností.

Psychologickému vyšetreniu sú povinní podrobiť sa:

Psychologickému vyšetreniu sú tiež povinní podrobiť sa:

U vodičov nad 65 rokov každé dva roky sú povinní podrobiť sa psychologickému vyšetreniu :

Vodiči C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE.

Vodiči s právom prednostnej jazdy, na prepravu nebezpečných vecí, zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb

Starší vodič
Vodič

Ostatní vodiči, každých 5 rokov, povinní podrobiť sa psychologickému vyšetreniu, ktorí:

Vedú motorové vozidlo skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE.

Vedú vozidlo s právom prednostnej jazdy, motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo a taxislužbu, na prepravu nebezpečných vecí, na poskytovanie poštových služieb.

Psychologické vyšetrenie je zamerané na zistenie:

Potrebné zo sebou priniesť:

+  Občiansky preukaz

+  Vodičský preukaz

+  Okuliare, ak ich nosíte

+  Doklad o zdravotnej spôsobilosti

+  Vyplnené tlačivo Čestné vyhlásenie (stiahnuť môžete tu)

+  Rozhodnutie orgánu Policajného zboru SR (pri odobratí vodičského preukazu a 3 priestupkoch)

Pred samotným vyšetrením je dôležité:

  • Prísť v deň vyšetrenia odpočinutý, uvoľnený.
  • Deň pred vyšetrením vyhnúť sa ponocovaniu, psychickému preťaženiu, zabezpečiť dostatočný počet hodín spánku.   

Koľko stojí psychologické vyšetrenie za účelom psychickej spôsobilosti?

Klient výkon vyšetrenia hradí sám, podľa stanoveného cenníka zariadenia. Objednať sa môžete na tel. č. 0908 095 229 alebo pevnej linke 056/642 01 83.

Odborné poradenstvo pre vodičov

Podľa vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z. sa vodiči pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky musia podrobiť odbornému poradenstvu. 

Čo znamená odborné poradenstvo a pre koho je určené?

Ide o odbornú činnosť zameranú na osobu, ktorá sa dopustila priestupku alebo trestného činu vedenia motorového vozidla pod vplyvom alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva, prípadne na osobu, ktorej taká povinnosť vyplýva zo zákona. Odborné poradenstvo má viesť k zodpovednému a bezpečnému správaniu takej osoby ako účastníka cestnej premávky.

Odborné poradenstvo pozostáva zo 4 skupinových stretnutí a individuálneho výstupného rozhovoru. Interval, v ktorom sa jednotlivé skupinové stretnutia realizujú, je najmenej 7 a najviac 14 kalendárnych dní.

Počet osôb: v jednej skupine najmenej 3 osoby a najviac 10 osôb.

Postup:

->  Preskúmanie zdravotnej spôsobilosti u lekára so špecializáciou Psychiatria vo vzťahu k závislosti od alkoholu alebo inej návykovej látky alebo liečiva (nutné absolvovať do 30 dní od rozhodnutia Policajného zboru SR).

->  Po preskúmaní zdravotnej spôsobilosti, vodič, ktorý nie je závislý na návykových látkach, je povinný podrobiť sa odbornému poradenstvu u posudzujúceho psychológa vyškoleného vo vykonávaní odborného poradenstva.

Alkohol za volantom

Čo si k nám so sebou priniesť?

Občiansky preukaz

Rozhodnutie orgánu Policajného zboru SR

Doklad o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k závislosti na alkohole alebo inej návykovej látky

Okuliare, ak ich nosíte.

Koľko stojí odborné poradenstvo?

Klient výkon vyšetrenia hradí sám, podľa stanoveného cenníka zariadenia. Objednať sa môžete na tel. č. 0908 095 229 alebo pevnej linke 056/642 01 83. Do poradenskej skupiny vás zaradíme najrýchlejšie, ako to bude možné.