Zbrane a SBS

  1. Žiadateľ o vydanie zbrojného preukazu,
  2. držiteľ zbrojného preukazu držať alebo nosiť zbraň a strelivo,
  3. osoba, ktorá má poskytovať služby v oblasti súkromnej bezpečnosti súkromnými bezpečnostnými službami,

sa preukazujú psychologickým posudkom o psychickej spôsobilosti, ktorý môže vydávať na základe výsledku psychologického vyšetrenia len psychológ so špecializáciou v špecializačnom odbore klinický psychológ, ktorý je zdravotníckym pracovníkom.  

Podľa vyhlášky č. 229/2011 Z. z., § 3 a vyhlášky č. 33/2006 Z. z. je nutné absolvovať psychologické vyšetrenie za účelom posúdenia psychickej spôsobilosti v danej oblasti záujmu.

V rámci psychologického vyšetrenia sa vykonáva:

Potrebné zo sebou priniesť (žiadateľ a držiteľ zbrojného preukazu):

+ Občiansky preukaz (ak je žiadateľ alebo držiteľ cudzincom, preukáže svoju totožnosť cestovným dokladom alebo dokladom nahrádzajúcim cestovný doklad).

+ Vyplnené tlačivo Čestné vyhlásenie (stiahnuť môžete tu)

+ Výpis zo všeobecnej zdravotnej dokumentácie nie starší ako dva mesiace (stiahnuť môžete tu)

+ Okuliare, ak ich nosíte.

Zbrane - psychologické vyšetrenie
SBS - psychologické vyšetrenie

Potrebné zo sebou priniesť (SBS služby):

+ Občiansky preukaz

+ Okuliare, ak ich nosíte.

Pred samotným vyšetrením je dôležité:

Koľko stojí psychologické vyšetrenie za účelom psychickej spôsobilosti?

Psychologické vyšetrenie za účelom psychickej spôsobilosti držania strelnej zbrane a streliva a na prácu v SBS nie je hradené z verejného zdravotného poistenia. Klient výkon vyšetrenia hradí sám, podľa stanoveného cenníka zariadenia.

Pre poskytnutie bližších informácií a objednanie sa, môžete nás kontaktovať na tel. č. 0908 095 229 alebo pevnej linke 056/642 01 83.