Náš tím

Ambulancia klinickej psychológie

Mgr. Miroslava Čičáková

Mgr. Miroslava Čičáková

PROFIL

Som psychologičkou v ambulancií klinickej a dopravnej psychológie. Za roky štúdia a praxe som nadobudla množstvo cenných informácií v oblasti psychológie, ktoré s nadšením a odhodlaním  odovzdávam ľuďom s cieľom pomôcť vyriešiť rôzne problémy a skvalitniť ich život. Psychológia je odbor vyvíjajúci sa v čase, preto aj ja sa snažím kontinuálne nadobúdať vedomosti a poznatky, ktoré následne ponúkam svojim klientom.

Doposiaľ som nadobudla vedomosti v oblastiach psychológie, ktoré sa zaoberajú vývinom detí, zdravím či chorobou, násilím, rodinou, školou, motiváciou či taktiež osobnosťou samotnou. V neposlednom rade som získala aj významné vedomosti z oblastí klinickej psychológie detí a dospelých, psychodiagnostiky detí a dospelých či rôznych terapeutických prístupov, ktoré sa využívajú pri práci s rôznymi problémami klientov. 

Realizujem psychodiagnostické vyšetrenia, a taktiež poskytujem klientom základné terapeutické intervencie, psychologické poradenstvo či konzultácie. Ku každému klientovi pristupujem osobitým spôsobom, ktorý si vyžaduje aktuálna situácia, v ktorej sa klient práve nachádza. 

Osobne považujem psychológiu a jej sprostredkovanie v praxi za veľmi dôležité, pretože človek je síce schopný zvládať rôzne záťažové situácie sám, avšak niekedy potrebuje iného človeka, ktorý by mu na ceste za želaným cieľom pomohol, usmernil ho či mu poradil, aby nežiadúci stav pominul čo najskôr. Som presvedčená, že je to správna cesta za lepším životom, a preto sa snažím vždy najlepšie ako viem pomôcť ľuďom v núdzi.

VZDELANIE

Psychologická prax

PRAX

ZÁVEREČNÉ PRÁCE

ČIČÁKOVÁ, Miroslava. Zmena autority otca z hľadiska veku dieťaťa a jej porovnanie s autoritou matky. [ bakalárska práca]. Prešovská univerzita v Prešove (Prešov, Slovensko). Filozofická fakulta. Inštitút psychológie. Prešov: FF PU, 2022. 61s.

ČIČÁKOVÁ, Miroslava. Sebaúčinnosť, starostlivosť o seba a pracovný stres ako prediktory syndrómu vyhorenia hasičov. [diplomová práca]. Prešovská univerzita v Prešove (Prešov, Slovensko). Filozofická fakulta. Inštitút psychológie. Prešov: FF PU, 2024. 85s.

ĎALŠIE VZDELÁVANIE, WORKSHOPY A DISKUSIE

Slovenská komora psychológov

ČLENSTVÁ V ODBORNÝCH SPOLOČNOSTIACH 

Slovenská komora psychológov (SKP)