Náš tím

Ambulancia klinickej psychológie

PhDr. Miroslava Smolová, MBA

PRACOVNÁ POZÍCIA

CEO zdravotníckeho zariadenia ATKA s.r.o.

Majiteľka a odborná garantka ambulancie klinickej psychológie

PHDR. MIROSLAVA SMOLOVÁ, MBA

PROFIL

Som licencovaná klinická psychologička venujúca sa psychologickému odboru už viac ako 12 rokov. Ako klinická psychologička som odborne zastrešená Slovenskou komorou psychológov (SKP), vedená a registrovaná ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v oblasti duševného zdravia v zdravotníckom povolaní Klinický psychológ.  

Odbornosť som získala na akademickej pôde UPJŠ v Košiciach a SZU v Bratislave. Počas štúdií som sa aktívne zúčastňovala dobrovoľníckej činnosti v zbierkach Ligy pre duševné zdravie a Ligy proti rakovine. Pracovnú kariéru som zasvätila poznávaniu tak zložitej ľudskej psychiky a možnostiam jej psychologickej liečby. Zanietenosť a intenzívny záujem o duševné zdravie ľudí ma vedie k sledovaniu najnovších trendov vyvíjajúcich sa v odbore klinickej psychológie, tak v oblasti vedy ako i v praktickom smere. Zručnosti v odbore prehlbujem celoživotne, sústavným vzdelávaním.

Venujem sa psychodiagnostickej a individuálnej psychoterapeutickej činnosti so zreteľom na jedinečnosť každého detského i dospelého klienta, jeho individuálne potreby, osobnostný vývin, vlastný historický kontext, v ktorom sa vyvíjal. Mám niekoľkoročné skúsenosti s pacientmi aj so zdravou populáciou, napr. pri psychologickom pôsobení v situáciách adaptačnej záťaže, pracovných/rodinných konfliktov, životných kríz. Orientujem sa tiež na lektorskú činnosť pre rôzne inštitúcie.   

V rámci praxe som viedla psychologické pracovisko v liečebných kúpeľoch, kde som okrem iného aktívne a dlhodobo pracovala s pacientmi s kardiovaskulárnymi ťažkosťami, realizovala kardiovaskulárnu psychorehabilitáciu v rámci aplikovanej psychofyziológie prístrojovou metódou Heart Rating Variability Biofeedback (HRV Biofeedback).

VZDELANIE

Prax - psychológ

PRAX

DOPLŇUJÚCE VZDELÁVANIE

OCENENIA

2013
Výročná cena dekana za vynikajúce študijné výsledky počas celej doby štúdia, UPJŠ v Košiciach
Logo UPJŠ

PREDNÁŠKY

ODBORNÉ PUBLIKÁCIE, VÝSKUMNÁ ŠPECIALIZAČNÁ PRÁCA

SMOLOVÁ, M. 2020. Obranné mechanizmy u pacientov s depresívnou poruchou: Diagnostika a psychoterapia. In Prohuman. Roč. 1, č. 2020, ISSN 1338-1415. 

SMOLOVÁ, M. 2015. Školská pripravenosť a možnosti budúceho prváka. In Bardejovské novosti: Nezávislý regionálny týždenník. Bardejov: PONET press.

SMOLOVÁ, M. 2020. Problematika stresu a stratégie zvládania záťaže u pacientov s depresívnou poruchou: špecializačná práca. Bratislava: LF SZU, 73 s.

Slovenská komora psychológov

ČLENSTVÁ V ODBORNÝCH SPOLOČNOSTIACH 

Slovenská komora psychológov (SKP)