Poznanie osobnosti

Cena: 150,00 €

V cene zahrnuté VYŠETRENIE + OSOBNÁ KONZULTÁCIA S PSYCHOLÓGOM + SPRÁVA Z VYŠETRENIA A NÁVRH INTERVENCIÍ

Vek: od 18r.

Použité metódy: klinické testové metódy /posúdenie a zhodnotenie čŕt osobnosti, viac informácií v texte nižšie/.

Výsledok a interpretácia: osobná konzultácia s vyšetrujúcim psychológom /termín osobnej konzultácie si klient vyberá na prvotnom vyšetrení/.

PRE KOHO JE VYŠETRENIE VHODNÉ?

Poznanie osobnosti je užitočným nástrojom na hlbšie pochopenie seba samého a motivácie správania. Sonda do osobnosti poskytuje tiež vhľad do vzťahov s inými ľuďmi a interakcie v sociálnych situáciách. Jedná sa výhradne o poskytnutie preventívnej zdravotnej starostlivosti za účelom prevencie a podpory duševného zdravia na žiadosť pacienta bez klinickej zdravotnej indikácie. 

Vyšetrenie a výsledky z vyšetrenia neslúžia pre účely súdu ani sociálnych inštitúcií.

poznanie osobnosti

ČO ZAHŔŇA VYŠETRENIE?

Osobnosť je komplexný súhrn vnútorných a vonkajších charakteristík, ktoré určujú správanie, myšlienky, emócie a postoje jednotlivca. Ide o jedinečnú kombináciu psychologických vlastností, ktoré ovplyvňujú spôsob, akým jednotlivec vníma svet a reaguje naň. Osobnosť je často považovaná za stabilnú, ale môže sa meniť a vyvíjať sa v priebehu života jednotlivca v dôsledku vzdelávania, skúseností a sociálnych interakcií.  V rámci vyšetrenia sa zameriame na: 
  1. Charakterové črty, vlastnosti a zručnosti osobnosti: Charakterové vlastnosti, črty a zručnosti osobnosti ovplyvňujú myslenie, cítenie a správanie jednotlivca vo všetkých situáciách a oblastiach života. V rámci vyšetrenia sa zameriame na získanie jedinečného profilu čŕt, vlastností a zručností jednotlivca. 
  2. Emocionálnu oblasť: Akým spôsobom jednotlivec reaguje na rôzne emocionálne podnety a situácie. Táto oblasť osobnosti je dôležitá z hľadiska toho, ako jednotlivec cíti a prejavuje emócie a ako na emócie reaguje. 
  3. Oblasť vzťahov a sociálneho správania: Zahŕňa zručnosť budovať a udržiavať vzťahy s inými ľuďmi. Poukáže na prevládajúci spôsob komunikácie a interakcie v kontakte s inými, rovnako poukáže na zdroj možných ťažkostí a vznikajúcich problémov v komunikácii.  
  4. Vzorce myslenia /kognitívne štýly a stratégie/: Táto oblasť sa týka spôsobu, akým jednotlivec uvažuje, formuluje myšlienky, zvláda výzvy a reaguje na ne, rieši problémy a ako spracováva a interpretuje informácie. Ich identifikácia a pochopenie sú dôležité v osobnom a v pracovnom rozvoji. 
  5. Motiváciu správania: Zahŕňa vnútorné a vonkajšie faktory, ktoré ovplyvňujú to, prečo jednotlivec koná a čo ho motivuje dosiahnuť stanovené ciele.

PREČO JE POZNANIE OSOBNOSTI DÔLEŽITÉ?

Poznanie osobnosti je kľúčové nielen pre osobný rast, ale aj pre lepšie porozumenie a interakciu s ostatnými ľuďmi vo všetkých oblastiach života. 

  1. Poznanie seba pomáha pri sebareflexii a lepšom porozumení vlastných motivácií, hodnôt, silných stránok a obmedzení. Tieto informácie vedú k lepšiemu sebaprijatiu a sebarozvoju.   
  2. Vzťahy a sebamanažment: Poznanie osobnosti pomáha identifikovať oblasti, na ktorých je potrebné pracovať, rozvíjať efektívnejšie stratégie napr. pre zvládanie napätia, hnevu, stresu alebo iných problémových oblastí prežívania, zlepšovania komunikačných a sociálnych zručností, a iných.  
  3. V riadiacich pozíciách je poznanie osobností dôležité pre efektívnejšie riadenie a motiváciu tímu. Umožňuje prispôsobiť štýl riadenia individuálnym potrebám a preferenciám členov tímu, čo môže viesť k vyššej výkonnosti a spokojnosti. 
  4. Osobné vzdelávanie a plán rozvoja: Na základe výsledkov je možné vytvoriť konkrétny plán pre rozvoj slabých stránok a zlepšenie oblastí, ktoré vyžadujú pozornosť alebo sú istým spôsobom problémové, napr. v intenzite alebo dĺžke trvania. 

VÝSLEDOK A INTERPRETÁCIA 

Po absolvovaní vyšetrenia si dohodnete termín osobnej konzultácie s vyšetrujúcim psychológom /v cene vyšetrenia je osobná konzultácia s psychológom v trvaní 40 min./. Počas osobnej konzultácie budú zobrazené a poskytnuté výsledky z vyšetrenia, súčasťou je aj edukácia a správa z vyšetrenia s popisom všetkých skúmaných oblastí a zhodnotením ich stavu, návrh možných riešení a intervencií.

Chcete poznať svoju osobnosť? 

Rezervujte si termín

Rezervácia vyšetrenia Na mne záleží Pro+

Loading...