Preventívna psychologická prehliadka

Cena: 230,00 €

V cene zahrnuté VYŠETRENIE + 1x OSOBNÁ KONZULTÁCIA S PSYCHOLÓGOM + SPRÁVA Z VYŠETRENIA + 2x PSYCHOLOGICKÁ STAROSTLIVOSŤ

Vek: od 18r.

Použité metódy: klinické a testové metódy /viac informácií v texte nižšie/.

Výsledok a interpretácia: 1x konzultácia, 2x psychologická starostlivosť s vyšetrujúcim psychológom /termín osobnej konzultácie si klient vyberá na prvotnom vyšetrení/.

PRE KOHO JE VYŠETRENIE VHODNÉ?

Preventívna psychologická prehliadka je vhodná pre každého. Zahŕňa niekoľko kľúčových oblastí s cieľom predchádzať psychickým problémom. Snahou je zlepšovať celkový duševný stav a podporovať psychické zdravie. Jedná sa výhradne o poskytnutie preventívnej zdravotnej starostlivosti za účelom prevencie a podpory duševného zdravia na žiadosť pacienta bez klinickej zdravotnej indikácie. 

Vyšetrenie a výsledky z vyšetrenia neslúžia pre účely súdu ani sociálnych inštitúcií.

psychologia - na mne zalezi

ČO ZAHŔŇA VYŠETRENIE?

Preventívna psychologická prehliadka je vysoko individuálna a prispôsobená potrebám každého jednotlivca:   
 1. Zmapovanie možných psychických ťažkostí: Zistenie rizikových faktorov a vyhodnotenie príznakov psychických ťažkostí.
 2. Hodnotenie stresu a copingových stratégií: Posúdenie množstva stresorov v živote jednotlivca a preskúmanie stratégií zvládania stresu. Určenie užívaných stratégií zvládania stresu a náročných situácií.
 3. Podpora vzťahov: Posúdenie kvality vzťahov a problémových oblastí v interakcii s ostatnými.
 4. Hodnotenie emocionálnej inteligencie: Preskúmanie základnej schopnosti klienta rozpoznávať, vyjadrovať a riadiť emócie. 
 5. Hodnotenie spôsobu myslenia: Preskúmanie a nájdenie problémových štýlov myslenia. 
 6. Osobná resiliencia: Zistenie miery odolnosti voči ťažkostiam a krízam, schopnosť prispôsobiť sa zmenám.
 7. Ťažisko kontroly a miera sebavedomia: Zistenie typu ťažiska kontroly, vnímanie zodpovednosti a miery sebavedomia. 
 8. Hodnotenie životných cieľov a hodnôt: Rozhovor o dlhodobých a krátkodobých cieľoch a zhodnotenie, do akej miery sú tieto ciele v súlade s individuálnymi hodnotami. 
 9. Edukácia o psychickom zdraví: Poskytnutie informácií a edukácia o psychickom zdraví.

PREČO JE PREVENCIA DÔLEŽITÁ ?

 1. Včasné zachytenie možných problémov: Psychologická prehliadka môže pomôcť odhaliť skoré príznaky psychických problémov alebo porúch, ešte predtým ako sa stanú závažnejšími, čo umožní rýchlejšiu intervenciu a prevenciu vzniku vážnych duševných problémov.
 2. Zlepšenie psychického zdravia a celkovej životnej pohody: Preventívna starostlivosť o psychické zdravie sa zameriava nie len na odstránenie problémov, ale aj na posilňovanie osobného rastu a celkovej pohody. Pomáha jednotlivcom získavať nástroje na zlepšenie zvládania stresu, odolnosti a posilňovania vzťahov. 
 3. Zníženie nákladov na liečbu: Včasné riešenie psychických problémov znižuje náklady dlhodobej liečby. Predchádzanie vážnym psychickým poruchám znižuje nákladné liečebné intervencie a hospitalizácie. 
 4. Zlepšenie kvality života: Včasná intervencia zlepšuje kvalitu života. Predchádzanie psychickým problémom môže pozitívne ovplyvniť každodenný život, vzťahy a pracovnú výkonnosť. 
 5. Zlepšenie pracovného výkonu: Preventívna starostlivosť podporuje pracovnú výkonnosť tým, že sa včasne riešia problémy spojené s duševným zdravím a poskytuje sa podpora zamestnancom.

VÝSLEDOK A INTERPRETÁCIA 

Po absolvovaní vyšetrenia si dohodnete termín osobnej konzultácie s vyšetrujúcim psychológom /osobná konzultácia o výsledkoch v trvaní 40 min., následná 2x psychologická starostlivosť – sedenie v trvaní 50 min./. Počas osobnej konzultácie budú zobrazené a poskytnuté výsledky z vyšetrenia, súčasťou je aj správa z vyšetrenia s popisom skúmaných oblastí. 

Máte záujem o preventívnu psychologickú prehliadku? 

Rezervujte si termín

Rezervácia vyšetrenia Na mne záleží Pro+

Loading...