Skríning kognitívnych funkcií

Cena: 135,00 €

V cene zahrnuté VYŠETRENIE + OSOBNÁ KONZULTÁCIA S PSYCHOLÓGOM + SPRÁVA Z VYŠETRENIA A NÁVRH INTERVENCIÍ

Vek: od 18r.

Použité metódy: klinické a testové metódy /posúdenie a zhodnotenie rôznych aspektov kognitívneho fungovania človeka, viac informácií v texte nižšie/.

Výsledok a interpretácia: osobná konzultácia s vyšetrujúcim psychológom /termín osobnej konzultácie si klient vyberá na prvotnom vyšetrení/.

PRE KOHO JE SKRÍNING KOGNITÍVNYCH FUNKCIÍ VHODNÝ?

Vyšetrenie je vhodné pre každého, kto sa stará o svoje duševné zdravie, koho zaujíma psychické zdravie mozgu a možnosti zlepšovania a podpory kognitívnych funkcií.  Jedná sa výhradne o poskytnutie preventívnej zdravotnej starostlivosti za účelom prevencie a podpory duševného zdravia na žiadosť pacienta bez klinickej zdravotnej indikácie. 

Vyšetrenie a výsledky z vyšetrenia neslúžia pre účely súdu ani sociálnych inštitúcií.

skrining kognitivnych funkcii

ČO ZAHŔŇA VYŠETRENIE?

Skríning kognitívnych funkcií je dôležitou súčasťou mentálneho zdravia a prevencie. Zahŕňa predovšetkým špecifické a prístrojové metódy, ktoré umožňujú posúdiť a zhodnotiť rôzne aspekty kognitívneho fungovania človeka, ako je:

PREČO JE SKRÍNING KOGNITÍVNYCH VYŠETRENÍ DÔLEŽITÝ?

Prečo je dobré vedieť ako sú na tom moje kognitívne funkcie?
  1. Zachytenie a prevencia kognitívnych problémov: Skríning kognitívnych funkcií Vám môže pomôcť identifikovať potenciálne problémy skôr ako sa stanú vážnejšími. Ak sú kognitívne problémy odhalené včas, môžu byť prijaté potrebné opatrenia.
  1. Získanie informácií: Ako sú na tom vaše kognitívne funkcie ? Informovanosť o tom, ako funguje vaše myslenie, Vám pomôže lepšie pochopiť Vaše silné a slabé stránky a nájsť spôsoby na ich zlepšenie. 
  1. Plánovanie a riadenie života: Ak viete, aká je úroveň Vašich kognitívnych funkcií, môžete lepšie plánovať svoje aktivity a denné úlohy. Napríklad, ak máte zistené ťažkosti s pamäťou, môžete si vytvoriť systém organizácie alebo používať stratégie zlepšenia pamäte na zvládnutie denných úloh. 
  1. Optimalizácia výkonu: Ak viete, kde sú Vaše silné a slabé stránky v oblasti kognitívy, môžete sa sústrediť na zlepšenie konkrétnych oblastí a maximalizovať svoj kognitívny výkon.
  1. Podpora zdravia mozgu: Správanie a životný štýl môžu ovplyvniť Váš kognitívny výkon. Vedieť, ako sú na tom Vaše kognitívne funkcie Vám môže pomôcť v rozhodnutí týkajúceho sa stravy, cvičenia, spánku a ďalších faktorov, ktoré ovplyvňujú zdravie mozgu.
Celkovo skríning kognitívnych funkcií vám umožňuje získať dôležité informácie o vašom kognitívnom fungovaní, čo vám môže pomôcť pri určovaní ďalších krokov v starostlivosti o vaše zdravie a v lepšom riadení každodenného života.

PREČO JE VYŠETRENIE DÔLEŽITÉ? 

Kognitívne funkcie hrajú dôležitú úlohu v každodennom živote človeka a ovplyvňujú myslenie, rozhodovanie a správanie. Tu je niekoľko oblastí, v ktorých sa kognitívne funkcie uplatňujú v praktickom živote:

  1. Učenie a vzdelávanie: Kognitívne procesy ako pozornosť, pamäť, plánovanie a riešenie problémových situácií sú kľúčové pre učenie a vzdelávanie. Pomáhajú porozumieť novým informáciám, zapamätať si ich, aplikovať ich na riešenie úloh a rozvíjať kritické myslenie.
  1. Práca a produktivita: Kognitívne funkcie majú významný vplyv na schopnosť efektívne pracovať a byť produktívny. Napríklad, schopnosť sústrediť sa, plánovať, organizovať úlohy, efektívne riešiť problémy a flexibilne sa prispôsobovať meniacim sa situáciám je dôležité najmä pri pracovných aktivitách. 
  1. Každodenné úlohy: Kognitívne funkcie sa uplatňujú aj vo vykonávaní bežných denných úloh, ako je čítanie, písanie, orientácia v čase a v priestore, v komunikácii a v tzv. multitasking, napríklad, pri čítaní potrebujeme použiť pozornosť a pamäť na porozumenie textu.
  1. Sociálne interakcie: Kognitívne funkcie majú vplyv aj na schopnosť interpretovať a porozumieť verbálnym aj neverbálnym signálom v sociálnych interakciách. Pomáhajú v porozumení a v rozpoznávaní verbálnych a neverbálnych prejavov. 
  1. Prispôsobenie sa a zvládanie stresu: Kognitívne funkcie tiež umožňujú prispôsobiť sa novým situáciám a zvládať stres. Pomáhajú analyzovať a riešiť problémy, predvídať dôsledky, robiť závažné rozhodnutia a riadiť emócie. 

Je dôležité si uvedomiť, že kognitívne funkcie sú komplexné a vzájomne prepojené. Ich úroveň a kvalita môže ovplyvniť výkon v mnohých oblastiach nášho života. 

VÝSLEDOK A INTERPRETÁCIA 

Po absolvovaní vyšetrenia si dohodnete termín osobnej konzultácie s vyšetrujúcim psychológom /v cene vyšetrenia je osobná konzultácia s psychológom v trvaní 40 min./. Počas osobnej konzultácie budú zobrazené a poskytnuté výsledky z vyšetrenia, súčasťou je aj edukácia a správa z vyšetrenia s popisom všetkých skúmaných oblastí a zhodnotením ich stavu, návrh možných riešení a intervencií. 

Zaujímate sa o psychické zdravie mozgu a možnosti zlepšovania a podpory kognitívnych funkcií? 

Rezervujte si termín

Rezervácia vyšetrenia Na mne záleží Pro+

Loading...